Manufacturing East Africa

Manufacturing East Africa

15 July - 16 July, 2020

Info@manufacturingindaba.co.za

27 11 463 9184

Https://manufacturingindaba.co.za/mi-ea/

Radisson Blu Hotel, Kenya

Organized By:


Siyenza Management

27 11 463 9285

info@siyenza.za.com

http://www.siyenza.za.com/

268 Bryanston Drive, Bryanston, 2194